Algemene voorwaarden van Footworks praktijk voor voetverzorging en reflexzonetherapie

Algemeen:

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Footworks en een cliënt waarop Footworks deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen footworks:

Footworks zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Footworks zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling

Afspraken:

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Footworks melden. (uitzonderingen voorbehouden). Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt mag Footworks het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Footworks de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium berekenen. Footworks moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

Betaling:

Footworks vermeldt alle prijzen van behandelingen en produkten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief 19% btww. Footworks vermeldt prijswijzigingen 60 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de praktijk. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direkt na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele produkten contant te voldoen. Er is geen pin-apparaat aanwezig!

Personeel in de praktijk:

Footworks heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien Footworks dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt.De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling in de praktijk medewerkers van Footworks niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door Footworks.

Persoonsgegevens & privacy:

De cliënt voorziet Footworks vóór de eerste behandeling van alle gegevens waarvan Footworks aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Footworks neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Footworks behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Footworks zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schrijftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding:

Footworks is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Footworks verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid:

Footworks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Footworks is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Footworks is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Garantie:

Footworks geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de verrichte behandeling en produkten. Deze garantie vervalt indien: de cliënt andere produkten dan de door Footworks geadviseerde heeft gebruikt. De cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt de produkten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Beschadiging & diefstal:

Footworks heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of produkten beschadigt. Footworks meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten:

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een produkt, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Footworks. Footworks moet de klager binnen vijf werkdagen een adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Footworks de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Footworks en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag:

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen heeft Footworks het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Recht:

Op elke overeenkomst tussen Footworks en de cliënt is nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.